ทางโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ได้เปลี่ยนชื่อ เว็บไซต์ใหม่

จาก www.bskcr.net เป็น  www.bskcr.ac.th