ครูประจำชั้นอนุบาล

D

       
       
 
       
       
       ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ประจำชั้น 
1
นางจตุพร มณีรัตน์
ครู.คศ.3
   อ.1/1
2
นางพนาวัลย์ หล้านามวงค์
ครู.คศ.3
   อ.1/2
3
นางหยาดฟ้า คมกฤส
ครู.คศ.2
   อ.1/3
4
นางสาวโสพิศ กันยะ
ครูอัตราจ้าง
   อ.1/4
5
นางจันทร์ฉาย กฤตสัมพันธ์
ครู.คศ.3
   อ.2/1
6
นางอัจจิมา ธรรมศิริ
ครู.คศ.3
   อ.2/2
7
นางทิวาพร ปูคำ
ครู.คศ.3
   อ.2/3
8
นางสาวสุพัตรา สีแดง
ครูผู้ช่วย
   อ.2/4
9
นางศิริพรรณ หาญพาณิชย์
ครู.คศ.3
   อ.2/4
10
นางสุทิตย์ ปานประสิทธิ์
ครู.คศ.
.
11 นางสาวกฤติญา กิติมา
ครูอัตราจ้าง
 
12 วัรัฏชฏา กันทาเดช
ครูอัตราจ้าง
 
 

 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
1036 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-711-017 โทรสาร 053-716-690
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
Copyright @ 2011 Bansankhong school (chiangraijaroonrat) All rights reserved.